دسامبر 7, 2015

نساجی

محصولات نساجی نقش اساسی را در رفع نیازهای انسان بازی میکنند. ما اغلب نساجی را به عنوان پوشاکی که میپوشیم در نظر میگیریم. به طور مشخص صنعت پوشاک جایی است که اکثر پارچه ها تولید و استفاده میشوند. به هر حال نساجی یک امر مهم در زندگی ما از تولد تا پایان زندگی است. استفاده از نساجی به بیش از ۸۵۰۰ سال قبل برمی گردد. پیشرفت های تکنولوژیک نساجی در صنایع مختلف معمولا کمتر از صنعت پوشاک قابل توجه هستند.