دسامبر 1, 2015

Numbers

معرفی


برنامه نامبرز بر روی ارتباطات مردم تمرکز کرده است. انسان ها میخواهند ارتباط داشته باشند و ترجیحا درون یک شبکه سریع و امن. سرویس های ارتباطی زیادی وجود دارد. در برخی از آنها میتوانید ایده های خود را با دنیا به اشتراک بگذارید و در برخی دیگر میتوانید با دوستان خود مکالمه کنید و در برخی دیگر میتوانید دوستان جدید پیدا کنید. اما در برنامه نامبرز شما میتوانید تمام این فعالیت ها و حتی بیشتر را به طور همزمان انجام دهید.

شما میتوانید برای اهداف گوناگون چندین پروفایل داشته باشید. وقتی که شما در حال برقراری ارتباط با همکاران خود هستید میتوانید یک پروفایل کاری داشته باشید و وقتی در حال تماس با دوستان خود هستید یک پروفایل جداگانه برای دوستان یکی از گزینه های شماست. این برنامه چند منظوره بهترین راه برای ارتباط و گذراندن اوقاتی خوش است. 🙂